Nie­mand kan schil­de­ren op een vol­ge­krab­beld doek. Zo is een vol hoofd ook niet geschikt om goede ideeën te ont­wikke­len. Medi­ta­tie creëert de crea­tieve vri­jheid in je hoofd die je nodig hebt om goede ideeën te beden­ken. Ook helpt het je met de gecon­cen­tre­erde uit­wer­king hier­van.

Dat hebben we altijd zo gedaan

Simpel gezegd, crea­ti­vit­eit bete­kent iets nieuws maken, iets wat nog niet eerder bes­tond. En niet alleen inno­va­tieve nieuwe ideeën of artis­tieke activit­ei­ten ver­ei­sen crea­ti­vit­eit. Veel alle­da­agse pro­ble­men ver­ei­sen ook crea­tieve oplos­sin­gen.

Maar vaak is ons hoofd te vol of is de rou­tine te sterk om open te staan voor nieuwe benade­rin­gen — zelfs als ze ons op lan­gere ter­mijn zouden helpen. We hebben het altijd zo gedaan“ blijft vaak de meest com­for­ta­bele manier. Dit leidt met nieuwe pro­ble­men al snel tot een dood­lo­pende weg.

Hoe medi­ta­tie je crea­tie­ver maakt

Weten­sch­ap­pe­lijk onder­zoek toont aan dat medi­ta­tie kan helpen om deze gewoon­ten te door­bre­ken. Regel­ma­tig medi­te­ren ver­be­tert niet alleen de omgang met stress, maar creëert zo ook ruimte voor crea­ti­vit­eit. Neu­ro­we­ten­sch­ap­pers hebben ook ont­dekt dat medi­ta­tie direct bijdraagt aan het oplos­sen van pro­ble­men.

Pro­ble­men kunnen nooit worden opge­lost met dezelfde manier van denken die hen heeft gecreëerd,“ zei Albert Ein­stein. Mensen die regel­ma­tig medi­te­ren, vinden aan­toon­baar ori­gi­n­elere oplos­sin­gen. Boven­dien stelt medi­ta­tie je in staat je beter te con­cen­tre­ren en over deze ideeën en benade­rin­gen na te denken.

De 7Mind crea­ti­vit­eits­cur­sus laat je zien hoe je de inner­li­jke open­heid kunt ont­wikke­len waa­ruit je je crea­tieve poten­tieel kunt ont­wikke­len. Op deze manier leer je crea­tieve impul­sen te gebrui­ken en iets nieuws te creë­ren.


Crea­tie­ver worden door medi­ta­tie:
Nu gratis begin­nen
Crea­tie­ver door medi­ta­tie: weten­sch­ap­pe­li­jke stu­dies

Aca­de­mi­sche crea­ti­vit­eit (Sarath, 2006)

Medi­te­er­ders in de aca­de­mi­sche wereld slaag­den erin nieuwe per­cep­ties van nauw­keu­rig­heid en inter­di­sci­pli­nair leren te ont­wikke­len, met eigen­sch­ap­pen zoals men­tale hel­d­er­heid, inner­li­jke kalmte, inzicht, empa­thie en crea­ti­vit­eit.

Mind­ful­ness-com­po­nen­ten die crea­ti­vit­eit bevor­de­ren (Baas et al., 2014)

Het ver­band tussen mind­ful­ness-medi­ta­tie en crea­ti­vit­eit is nog niet dui­de­lijk ver­klaard. In een studie werd dit ver­band nauwer onder­zocht. Hier­voor voer­den weten­sch­ap­pers van de Uni­ver­sit­eit van Ams­ter­dam vier ver­schil­lende stu­dies uit waarin ze mind­ful­ness-com­pe­ten­ties maten, uit­ge­breid tra­in­den of mani­pu­leer­den tij­dens een korte medi­ta­tie­ses­sie. Het toonde aan dat bepaalde com­po­nen­ten van mind­ful­ness gere­la­te­erd zijn aan crea­ti­vit­eit: de mogel­i­jk­heid om ver­schil­lende momen­ten, gedach­ten, gevo­elens te obser­ve­ren, zonder ze te beo­or­de­len, bevor­dert de crea­ti­vit­eit.

Crea­ti­vit­eit in ado­lescen­ten (Justo et al., 2014)

Al na tien weken mind­ful­ness-medi­ta­tie ver­bet­erde de gra­fi­sche crea­ti­vit­eit van ado­lescen­ten. Dit werd niet alleen beves­tigd door weten­sch­ap­pe­li­jke tests: de ado­lescen­ten zagen zich­z­elf ook crea­tie­ver dan voor­heen en waar­de­er­den hun eigen crea­ties als crea­tie­ver. Mind­ful­ness maakt het gemak­ke­li­jker om je vol­le­dig op de taak te con­cen­tre­ren en maakt het gemak­ke­li­jker om crea­tieve pro­bleemo­plos­sende stra­te­gieën toe te passen (zie Intuï­tie).