Medi­ta­tie en mind­ful­ness bevor­de­ren het emo­tionele wel­zijn van bin­nen­uit. Je wordt gelei­de­lijk vrijer van externe invlo­eden, geluk­ki­ger en opener: voor de mooie momen­ten in het leven, je eigen behoef­ten en in het omgaan met ande­ren. Het beste recept voor geluk.

Wat maakt geluk­kige mensen anders dan ande­ren?

We hebben alle­maal slechts een vaag idee van wat ons geluk­kig maakt. Is het de lote­rij winnen? De top­baan? De per­fecte rela­tie? Moderne psy­cho­lo­gie –nauw­keu­ri­ger gezegd geluk­son­der­zoek- pro­beert al jaren uit te zoeken wat de geluk­kigste mensen van de rest onder­scheidt. Waa­ruit bestaat een geluk­kig en vol­daan leven? Daar­bij komen de onder­zo­e­kers een onder­werp tegen dat al mill­en­nia lang het cen­trum van oos­terse filo­so­fieën en reli­gies is geweest — in het moment kunnen leven.

Maar wat bete­kent dat, in het moment leven? Te vaak zijn we ver­dwaald in gedach­ten. We denken na over de toe­komst — wat we nog moeten doen, wat we willen, hoe goed alles zal zijn wan­neer deze laatste hin­der­nis wordt over­won­nen. Of we pie­ke­ren over het ver­le­den — eer­dere gesp­rek­ken of situa­ties, dingen die ons irri­te­er­den of momen­ten waarop alles beter was“.

Wat we hier­door vaak missen is het hui­dige moment. Waar we zijn, hoe we ons voelen, welke indruk­ken we kunnen waar­ne­men. Zelfs momen­ten van geluk ver­lie­zen hun belang en worden onder­ges­nee­uwd in het dage­li­jks leven. Mind­ful­ness en medi­ta­tie kunnen je helpen gedach­ten en emo­ties zorg­vul­dig te beki­jken en het pein­zen en pie­ke­ren te ver­min­de­ren. Hier­door is het mogel­ijk om het hui­dige moment ster­ker te erva­ren.

De ont­dek­king van mind­ful­ness“

Toen mind­ful­ness voor het eerst ruim veer­tig jaar gele­den weten­sch­ap­pe­lijk werd onder­zocht, ging het alle­re­erst om het helpen van stress­pa­tiën­ten. Alle hope­loze geval­len in het zie­ken­huis van de Uni­ver­sit­eit van Mas­sa­chu­setts, die door de con­ven­tionele genee­s­kunde niet gehol­pen konden worden, werden onder­deel van Jon Kabat Zinn’s Mind­ful­ness-based Stress Reduc­tion Pro­gram‘. De resul­ta­ten waren zo indruk­wek­kend dat in de jaren daarna — ondanks weer­stand en scep­sis van vele kanten — een grote inter­esse in mind­ful­ness onts­tond.

Meer dan tien­dui­zend stu­dies hebben inmid­dels de vele posi­tieve effec­ten van regel­ma­tige mind­ful­ness­trai­ning aan­ge­toond. Deze varië­ren van verhoogde stress­bes­ten­dig­heid en ver­bet­erde aan­dacht voor meer levens­lust en een ster­ker immu­un­sys­teem. Zelfs in de her­senen zijn de effec­ten van medi­ta­tie waar­nee­m­baar.

Wat medi­ta­tie in de her­senen doet

De weten­schap heeft aan­ge­toond dat mind­ful­ness­trai­ning de ver­bin­ding ver­s­terkt tussen twee delen van de her­senen die een belan­gri­jke rol spelen in de erva­ring van stress en angst: de amyg­dala en de pre­fron­tale cortex (PFC).

De amyg­dala is ver­ant­wo­or­de­lijk voor het in stress en alert­heid bren­gen van ons lich­aam. De PFC regelt gedach­ten en emo­ties. Regel­ma­tige medi­ta­tie ver­s­terkt niet alleen de ver­bin­ding tussen deze gebie­den, maar kan er zelfs voor zorgen dat de PFC over het alge­meen groeit. Zo brengt regel­ma­tige mind­ful­ness­beoe­fe­ning gelei­de­lijk meer con­trole over je impul­sen en emo­ties.

Waarom medi­ta­tie je daad­wer­ke­lijk geluk­ki­ger maakt

Eeuwig geluk kan medi­ta­tie je natu­ur­lijk niet bel­oven. Het leven zit vol met onvoor­spel­bare uit­da­gin­gen en bepro­evin­gen. Mind­ful­ness kan je wel helpen om meer ont­span­nen te zijn, om nega­tieve situa­ties beter aan te kunnen en om geluks­mo­men­ten ster­ker te erva­ren.

Door regel­ma­tig medi­te­ren krijg je meer con­trole over je gedach­ten en emo­ties, ver­min­der je stress, word je rus­ti­ger en bevrijd je jezelf van externe druk. Tege­li­jker­tijd ver­s­terkt het je ver­mo­gen om in het hier en nu te zijn, en te genie­ten van geluk in de kleine dingen van het leven. Hoe dit pre­cies werkt, leer je in de 7Mind-cursus over geluk.

Geluk­ki­ger worden door medi­ta­tie:
Nu gratis begin­nen
Geluk­ki­ger door medi­ta­tie: weten­sch­ap­pe­li­jke stu­dies

The app in hap­pi­ness (How­ells, 2015)

In een onder­zoek konden de deel­ne­mers kiezen of ze tien dagen wilden medi­te­ren met een smart­phone of niet. Na tien dagen meldde de medi­ta­tiegroep van de app meer posi­tieve gevo­elens en minder depres­sieve sym­pto­men, zoals neers­lach­tig­heid. Hoe meer ple­zier de medi­te­er­ders hadden, des te groter was de asso­cia­tie met posi­tieve gevo­elens waar­door ze zich geluk­kig voel­den. De con­tro­le­groep, dat wil zeggen de per­so­nen die bes­lo­ten hadden niet te medi­te­ren, ver­toon­den geen verand­e­ring. Medi­te­ren met de smart­phone werkt dus.

De wer­king achter mind­ful­ness (Campos, 2015)

Medi­ta­tie maakt je geluk­ki­ger. Dit weet nu bijna iedereen. Maar waarom?
Om daar­ach­ter te komen, bestu­de­er­den de weten­sch­ap­pers rond Daniel Campos 365 mensen en kwamen achter het vol­gende: Twee facet­ten van mind­ful­ness (obser­va­tie en bewust­zijn) zijn recht­streeks ver­bonden met geluk. Dege­nen die mind­ful waar­ne­men en bewust zijn”, zijn geluk­ki­ger.