Mens sana in cor­pore sano: het is al dui­zen­den jaren bekend dat een gezond lich­aam en een gezonde geest met elkaar ver­bonden zijn. Medi­ta­tie traint niet alleen je geest. Regel­ma­tig medi­te­ren ver­s­terkt het immu­un­sys­teem, voor­komt hoge blo­eddruk, ver­licht hoof­dpijn en helpt bij slaap­pro­ble­men en stress gere­la­te­erde ziek­ten — weten­sch­ap­pe­lijk bewe­zen!

Hoe voel ik me nu eigen­lijk?

Een licht gevoel van onge­mak is een vast onder­deel van het dage­li­jks leven voor velen van ons. Vaak rea­li­se­ren we ons dat niet eens. Óf het onge­mak is niet sterk genoeg voor ons om aan­dacht aan te schen­ken, óf we onder­druk­ken de signa­len van ons lich­aam omdat we ze op dat niet moment kunnen gebrui­ken. Meer aan­dacht voor jouw eigen wel­zijn is een belan­gri­jke stap naar een betere gezond­heid.

Mee­s­tal ver­telt het lich­aam ons vrij goed hoe het er voor staat en wat het nodig heeft. Het grote aantal kleine signa­len con­cur­re­ert echter met de over­sti­mu­la­tie van het dage­li­jks leven — zowel op het werk als in de vrije tijd. Medi­ta­tie helpt je een gro­tere gevo­e­lig­heid voor je lich­aam te ont­wikke­len, om beter te begri­jpen wat er van binnen gebe­urt en om te weten wat goed voor je is.

Hoe medi­ta­tie je gezon­der maakt

Een belan­gri­jke deel in de ver­bin­ding van lich­aam en geest is de adem. Mind­ful bre­a­thing leert je om je naar binnen te rich­ten en je lich­aam beter te begri­jpen. Medi­ta­tie brengt je inner­li­jke balans, heeft een posi­tief effect op de bio­che­mi­sche pro­ces­sen in het lich­aam, ver­s­terkt je immu­un­sys­teem en ver­min­dert een aantal stress gere­la­te­erde ziek­ten zoals slaap­pro­ble­men, hoof­dpijn en hyper­ten­sie. Bij chro­ni­sche pijn, zoals rug­klach­ten, kan medi­ta­tie de omgang ermee ver­ge­mak­ke­li­jken en zo ver­licht­ing bieden. Ook al kan het natu­ur­li­jke ver­ou­de­rings­pro­ces niet gestopt kan worden: medi­ta­tie helpt het DNA te bescher­men tegen ach­te­ruit­gang en vooral om langer mentaal fit te blij­ven.

De 7Mind gezond­hei­d­s­cur­sus laat je zien hoe je een groter bewust­zijn van het samen­s­pel van lich­aam en geest ont­wikkelt, om de signa­len van je lich­aam beter te begri­jpen en om beter te begri­jpen wat goed voor je is.

Gezond­heid ver­be­te­ren door medi­ta­tie:
Nu gratis begin­nen
Gezond­heid ver­be­te­ren door medi­ta­tie

Gezon­der dank­zij medi­ta­tie: weten­sch­ap­pe­li­jke stu­dies

Angst­ver­min­de­ring en een effec­tie­ver immu­un­sys­teem (David­son, Kabat-Zinn et al., 2003)

Na een acht weken durende mind­ful­ness trai­ning van Bio­tech mede­wer­kers ver­min­derde angst aan­zi­en­lijk, en werd hogere activit­eit gezien in her­sen­ge­bie­den die geas­so­cie­erd worden met posi­tieve emo­ties. Boven­dien ont­wikkel­den deel­ne­mers meer anti­li­cha­men na een griep­vac­cin. Het immu­un­sys­teem reage­erde effec­tie­ver dan bij niet-medi­te­er­ders.

Minder lijden onder ziekte (Bar­rett et al.,2012)

Als je dan toch een­maal ziek bent, helpt mind­ful­ness-medi­ta­tie de sym­pto­men te ver­min­de­ren. Bij de deel­ne­mers die medi­te­er­den duur­den lucht­we­g­in­fec­ties gemid­deld vier dagen korter dan in de con­tro­le­groep. De groep van actieve spor­ters toonde dezelfde effec­ten. Echter, de medi­ta­tiegroep schatte de ernst van hun infec­tie signi­fi­cant minder dan de sport-, en vooral de con­tro­le­groep. De medi­te­er­ders ervoe­ren minder lijden.

Mind­ful­ness tegen chro­ni­sche rug­pijn (Cher­kin et al., 2016)

In een studie met patiën­ten die lijden aan chro­ni­sche pijn in de rug, bleek medi­ta­tie trai­ning (MBSR: Mind­ful­ness Based Stress Reduc­tion) effec­tie­ver dan de nor­male medi­sche behan­de­ling. Naast een psy­cho­the­ra­peu­tisch pro­gramma was medi­ta­tie­trai­ning de behan­de­ling die de patiënt het meeste opluchtte. Al na acht weken rap­por­te­er­den de patiën­ten minder pijn en ver­min­derde de func­tionele beper­kin­gen van de rug. Deze resul­ta­ten bleven meer dan een jaar sta­biel.

Jonger van geest (Luders et al., 2015 & Mar­ci­niak et al., 2014)

Medi­ta­tie kan geen eeu­wige jeugd bel­oven, maar wel een veel betere men­tale fit­heid op latere leef­tijd. In een onder­zoek met lange ter­mijn medi­te­er­ders bleek dat deze, vergele­ken met de con­tro­le­groep, een lich­tere daling van de grijze stof hadden. De daling van het aantal grijze cellen is er o.a. ver­ant­wo­or­de­lijk voor dat con­cen­tra­tie­ver­mo­gen en geheu­gen minder worden op latere leef­tijd. Van medi­ta­tie is aan­ge­toond dat het de aan­dacht, geheu­gen, taal­vaar­dig­heid en cognitieve fle­xi­bi­li­t­eit ver­be­tert. Met medi­ta­tie blijf je dan niet eeuwig jong, maar wél eeuwig jonger.