Medi­ta­tie helpt je jezelf beter te leren kennen en schoolt daar­mee tege­li­jker­tijd je com­pas­sie en begrip voor ande­ren. Of het nou gaat om vri­en­d­sch­ap­pen, liefde, fami­lie- of wer­kre­la­ties – wie zich­z­elf en ande­ren beter begri­jpt kan zich mak­ke­li­jker open­stel­len, con­flic­ten oplos­sen, pro­duc­tie­ver samen­wer­ken en bete­ke­nis­vol­lere rela­ties opbou­wen.

Je open­stel­len naar jezelf en naar ande­ren

Voor onze voo­rou­ders was een de nauwe band met de geme­en­schap nood­z­ake­lijk om te over­le­ven. Daarom zijn func­tio­ne­rende rela­ties van­daag nog steeds van groot belang voor ons wel­zijn. Con­flic­ten in onze rela­ties zijn ons tot grote last. Een gebrek aan ver­bin­ding brengt ons gevo­elens van een­zaam­heid. Mind­ful­ness kan je helpen je mak­ke­li­jker open te stel­len, je beter te binden en mak­ke­li­jker mogel­i­jke con­flic­ten op te lossen.

Medi­ta­tie traint de vaar­dig­he­den die psy­cho­loog Daniel Gole­man meer dan twin­tig jaar gele­den Emo­tionele Intel­li­gen­tie‘ geno­emd heeft. Mind­ful­ness beoe­fen­aars vinden het mak­ke­li­jker om hun emo­ties te begri­jpen, ermee om te gaan, zich­z­elf te moti­ve­ren, empa­thie te ont­wikke­len en banden te bouwen. Door regel­ma­tige trai­ning van mind­ful­ness ont­wikkel je dus een hoger „EQ“.

Deze vaar­dig­he­den hebben een posi­tieve invloed op de rela­ties met ande­ren. Dege­nen die zich­z­elf begri­jpen en zich kunnen inle­ven in ande­ren, vinden het mak­ke­li­jker om overeen­koms­ten te ont­dek­ken en te ver­s­ter­ken. Mensen die regel­ma­tig medi­te­ren hebben minder kans om vast te raken in de auto­ma­ti­sche piloot“ en minder in hun eigen gedach­ten te ver­dwalen. Op deze manier kunnen ze beter reage­ren op ande­ren.

Mak­ke­li­jker con­flic­ten oplos­sen

Hogere emo­tionele intel­li­gen­tie maakt het mak­ke­li­jker om con­flic­ten op te lossen — of om ze te voor­ko­men. Veel mensen zijn vaak boos en defen­sief in con­flic­ten, ande­ren trek­ken angstig terug of zijn con­flict­ver­mi­j­dend. Beide reac­ties maken een goede con­flic­to­plos­sing moei­lijk.

Regel­ma­tig medi­te­ren helpt je deze patro­nen te door­bre­ken. Het ver­s­terkt je ver­mo­gen om je in ande­ren te ver­plaatsen, je eigen impul­sen te con­tro­le­ren en om samen naar oplos­sin­gen te zoeken.

Hoe medi­ta­tie je rela­ties ver­be­tert

Dit resultaat kan zelfs in de her­senen worden aan­ge­toond. Medi­ta­tie heeft een effect op de pre­fron­tale cortex, die onze emo­tionele pro­ces­sen beheerst en ons han­de­len aan­stu­urt. Daar­naast bevor­dert mind­ful­ness­trai­ning de ont­wikke­ling van de insula, een stuk van de her­senen dat hoof­dz­ake­lijk ver­ant­wo­or­de­lijk is voor empa­thie en emo­tionele intel­li­gen­tie. Je leert dus gelei­de­lijk je eigen reac­ties beter te beheer­sen, om jezelf beter in ande­ren te ver­plaatsen en samen betere oplos­sin­gen te vinden.

De 7Mind rela­tie­cur­sus helpt je stap voor stap om je rela­ties te ver­die­pen, je bewus­ter te maken van je sociale net­werk en om je con­tact met ande­ren te gebrui­ken als een spie­gel voor jezelf.


Rela­ties ver­s­ter­ken door medi­ta­tie:
Nu gratis begin­nen
Ver­be­ter rela­ties met medi­ta­tie: weten­sch­ap­pe­li­jke stu­dies

Impact van mind­ful­ness­trai­ning op de kwa­li­t­eit van rela­ties (Carson et al., 2004)

Na een acht-weekse mind­ful­ness cursus voor het opbou­wen van rela­ties (Mind­ful­ness-Based Rela­ti­ons­hip Enhan­ce­ment (MBRE)) meldde stel­len een ver­be­te­ring in de dage­li­jkse tev­re­den­heid binnen de rela­tie, minder stress in de rela­tie en een ver­ho­ging van indi­vi­du­ele fac­to­ren zoals psy­chisch wel­zijn, beter vaar­dig­he­den om met stress om te gaan, ont­span­ning en het ver­trou­wen in hun eigen stra­te­gieën. Boven­dien bleven deze effec­ten sta­biel gedu­rende drie maan­den.

Wie de bal kaatst..: Het effect van mind­ful­ness op de eigen rela­tie-erva­ring en die van de part­ner (Lenger et al., 2016)

Je eigen mind­ful­ness beïnvlo­edt de rela­tie­te­v­re­den­heid van de part­ner. Om dit te laten zien, hebben weten­sch­ap­pers 164 paren bestu­de­erd die gemid­deld 28 jaar samen waren geweest. Een facet van mind­ful­ness is het niet beo­or­de­len of ver­o­or­de­len van de eigen erva­ring, maar om in plaats daar­van alleen het waar te nemen. Dit staat in ver­band met de eigen tev­re­den­heid binnen de rela­tie, wat een posi­tief effect heeft op de rela­tie. Een ander facet van mind­ful­ness is om niet te reage­ren op deze inner­li­jke erva­ring, uit balans gebracht worden hier­van of om het te pro­be­ren te verande­ren, maar om gewoon gedach­ten en emo­ties soms alleen waar te nemen. Inter­es­sant is dat deze com­pe­ten­tie gere­la­te­erd is aan de rela­tie­te­v­re­den­heid van de part­ner. Wie zich niet laat mee­s­le­pen door zijn eigen gevo­elens en daarop reage­ert draagt enorm bij aan de kwa­li­t­eit van de rela­ties met — en dat wordt ook door part­ners opge­merkt.

Wat maakt een mind­ful huwe­lijk? (Wachs & Cor­dova, 2007)

Mind­ful­ness ver­be­tert niet alleen de eigen rela­tie­te­v­re­den­heid, maar ook het huwe­lijk als geheel. Aan de hand van vra­gen­li­js­ten en zel­f­rap­por­ta­ges konden weten­sch­ap­pers bewi­j­zen: als beide echt­ge­no­ten mind­ful zijn, rap­porte­ren ze hogere niveaus van huwe­li­jk­s­te­v­re­den­heid. Dit was vooral te danken aan de emo­tionele vaar­dig­he­den: mind­ful echt­ge­no­ten vonden het gemak­ke­li­jker om emo­ties en zorgen te iden­ti­fi­ce­ren en te com­mu­ni­ce­ren, het per­spec­tief van de ander te nemen, hun woede te beheer­sen en zich­z­elf te kal­me­ren. Boven­dien ervoe­ren ze minder per­so­on­lijke stress. Mind­ful­ness op part­ner­ni­veau in dit onder­zoek werd in ver­band gesteld met: minder nega­tieve emo­ties en reac­ties zoals vijan­dig­heid, impul­si­vit­eit, gebrek aan woe­de­be­heer­sing en agres­sief gedrag.