Alge­mene voor­waar­den


Alge­mene voor­waar­den

Alge­mene bepa­lin­gen, toe­pas­sings­ge­bied

1.
7Mind, 7Mind. de en de 7Mind app (hierna 7Mind„genoemd) zijn de diens­ten die worden ver­le­end door 7Mind GmbH, Lie­big­straße 4,44139 Dort­mund. Meer infor­ma­tie over 7Mind vindt u in het colo­fon.

2.
7Mind biedt gebrui­kers ver­schil­lende mogel­i­jk­he­den („diens­ten“) om zich ver­trouwd te maken met de beoe­fe­ning van medi­ta­tie en mind­ful­ness. De diens­ten kunnen gratis zijn, geheel of gede­el­te­lijk tegen beta­ling zijn of met reclame worden gefi­nan­cierd. De mogel­i­jke kosten van een dienst worden uit­druk­ke­lijk ver­meld. Door te regis­tre­ren als gebrui­ker bij 7Mind gaat u akko­ord met deze Alge­mene Voor­waar­den voor het gebruik van 7Mind.

3.
De diens­ten kunnen worden gebruikt op alle appa­ra­ten of plat­for­men die door 7Mind worden onder­ste­und. Beper­kin­gen, met name tech­ni­sche beper­kin­gen, zijn terug te vinden in het aan­bo­ds­over­zicht. Voor zover de gebrui­ker via de app toe­gang heeft tot de diens­ten en de app heeft gedown­load in de app store van een derde, gelden boven­dien de des­be­tref­fende gebruiks­vo­or­waar­den van de app store; in geval van tegen­s­tri­j­dig­he­den gelden deze Alge­mene Voor­waar­den eerst. Bij het down­loa­den en gebrui­ken van de app, met name in net­wer­ken van derden of in het bui­ten­land, kan de gebrui­ker extra kosten maken bij zijn inter­net­pro­vi­der.

4.
Enkele diens­ten van 7Mind kunnen afhan­ke­lijk zijn van een regis­tra­tie of ver­go­eding. De gebrui­ker garan­de­ert dat alle gege­vens die in het kader van een regis­tra­tie worden door­ge­ge­ven, waar­heids­ge­trouw en vol­le­dig zijn. De con­trac­tu­ele rela­tie tussen de gebrui­ker en 7Mind wordt pas tot stand gebracht wan­neer de diens­ten geac­tive­erd zijn.

5.
7Mind geeft een over­zicht van de beschik­bare diens­ten die in reke­ning kunnen worden gebracht, hun omvang, duur en kosten. Het te beta­len bedrag voor het gebruik van een in reke­ning te bren­gen dienst is terug te vinden in het aan­bo­ds­over­zicht, die ook de omvang van de diens­ten en even­tu­ele beper­kin­gen bevat. Beta­ling van de ver­go­eding geeft de gebrui­ker slechts recht op toe­gang tot de diens­ten die zicht­baar of beschik­baar zijn in het aan­bo­ds­over­zicht.

Betaalde diens­ten

2.1
De afzon­der­li­jke stap­pen van de aan­schaf van de diens­ten die tegen beta­ling beschik­baar zijn, vindt u in de beschrij­vin­gen binnen de app of in de app store van de derde. Bij een door de gebrui­ker geplaatste bestel­ling via de bes­tel­knop, wordt nog geen overeen­komst ges­lo­ten, maar wordt de gebrui­ker een offerte gege­ven. Na het plaatsen van de bestel­ling ont­vangt de gebrui­ker meteen een elek­tro­ni­sche ont­vangst­be­ves­ti­ging van de bestel­ling, waar­mee de bestel­ling wordt aan­vaard. De con­trac­tu­ele rela­tie tussen de gebrui­ker en 7Mind wordt pas van kracht na aan­vaar­ding van de bestel­ling. De aan­vaar­ding volgt ook door de activering van de betaalde diens­ten.

2.2
De kosten zijn ver­schul­digd voor de beta­ling van de vol­le­dige duur. De beta­lings­sys­te­men, die over het alge­meen worden behe­erd door de des­be­tref­fende dienst­ver­le­ners, worden aan­vaard in het kader van de aan­bo­ds­vorm. Dit kunnen beta­lings­sys­te­men zijn die door de exploi­t­an­ten van de respec­tie­ve­li­jke apps­tore worden aan­ge­bo­den. Indien de betref­fende dienst­ver­le­ner in indi­vi­du­ele geval­len zijn eigen alge­mene bed­ri­jfs- of gebruiks­vo­or­waar­den opneemt, gelden deze uits­lui­tend voor de beta­lings­ver­wer­king. Indien nodig moet de gebrui­ker een gebrui­ker­sac­count hebben bij de dienst­ver­le­ner.

2.3
De aan­bie­der van de App Store kan invloed uitoe­fe­nen op de beschik­bare diens­ten, de duur of ver­len­ging ervan. Afhan­ke­lijk van de respec­tie­ve­li­jke App Store, kunnen de ten laste komende diens­ten ver­val­len na het einde van de overeen­ge­ko­men ter­mijn zonder dat de des­be­tref­fende overeen­komst opge­zegd hoeft te worden, of kan de des­be­tref­fende con­tract­duur met een overeen­kom­s­tige peri­ode of voor onbe­paalde tijd worden ver­lengd. Details hier­van vindt u in de respec­tie­ve­li­jke aan­bo­ds­vorm of in de alge­mene voor­waar­den van de App Store. In som­mige geval­len bieden de app stores ook de mogel­i­jk­heid tot het beëin­di­gen van betaalde diens­ten, bij­vo­or­beeld onder een menu item in de App Store.

2.4
Indien er geen kosten kunnen worden geïnd, draagt de gebrui­ker alle daa­ruit voort­v­loei­ende kosten, voor zover hij ver­ant­wo­or­de­lijk is voor de gebe­ur­te­nis die de kosten heeft ver­o­or­zaakt. 7Mind heeft het recht om de toe­gang tot indi­vi­du­ele of alle diens­ten van 7Mind te blok­ke­ren als de gebrui­ker geen ver­go­edin­gen betaalt of als beta­lin­gen worden terug­ge­draaid.

2.5
7Mind kan gedu­rende een bepaalde peri­ode betaalde diens­ten gratis aan­bie­den aan gebrui­kers. Het is naar eigen goed­dun­ken van 7Mind om te bepa­len welke gebrui­ker kan deel­ne­men aan een pro­efa­an­bod. 7Mind kan te allen tijde de ter­be­schik­king­stel­ling van een pro­efa­an­bod beëin­di­gen of de omvang van het pro­efa­an­bod wijzi­gen. 7Mind kan eisen dat de gebrui­ker aan het begin van het pro­efa­an­bod zijn beta­lings­ge­ge­vens ver­st­rekt. 7Mind kan de gebrui­ker na het einde van het pro­efa­an­bod de kosten voor het latere in reke­ning te bren­gen voort­ge­zette gebruik van de betref­fende dienst in reke­ning bren­gen. De gebrui­ker wordt hier­van in het aan­bo­ds­over­zicht op de hoogte gebracht en moet daar­mee instem­men. Het staat de gebrui­ker vrij om het pro­efa­an­bod te annu­le­ren tot 14 dagen voor het einde van de pro­ef­pe­ri­ode. Anders wordt het pro­efa­an­bod omge­zet in een betaalde dienst.

2.6
7Mind behoudt zich het recht voor om te allen tijde haar bed­ri­jfs­mo­del te wijzi­gen en, bij­vo­or­beeld, om bepaalde of alle diens­ten alleen tegen beta­ling aan te bieden. 7Mind zal de respec­tie­ve­li­jke kosten bekend maken. De gebrui­ker kan zelf bes­lis­sen of hij de diens­ten tegen beta­ling blijft gebrui­ken of het gebruik stop­zet.

Recht op her­ro­eping voor con­su­men­ten

Indien gebrui­kers con­su­men­ten zijn zoals vast­ge­steld in het Bur­ger­lijk Wet­boek arti­kel 193a, is het vol­gende her­ro­epings­recht van toe­pas­sing.

Her­ro­epings­be­leid

Her­ro­epings­recht
U heeft het recht deze overeen­komst binnen veer­tien dagen zonder opgaaf van rede­nen te annu­le­ren. De her­ro­epings­ter­mijn bedraagt veer­tien dagen vanaf de datum van het slui­ten van de overeen­komst. Om uw her­ro­epings­recht uit te oefe­nen, dient u ons (7Mind GmbH, Lie­big­str) hier­van op de hoogte te stel­len. 4,44139 Dort­mund, e-mail: info@​7​mind.​de door middel van een dui­de­li­jke mede­de­ling (bv. een brief of e-mail per post) van uw bes­luit tot her­ro­eping van deze overeen­komst. U kunt hier­voor het bij­ge­vo­egde voor­beeld­for­mu­lier voor her­ro­eping gebrui­ken, maar dit is niet ver­plicht. Om de annu­le­rings­ter­mijn in acht te nemen, vol­staat het dat u de ken­nis­ge­ving van opzeg­ging ver­zendt vóór het ver­stri­jken van de annu­le­rings­ter­mijn.

Gevol­gen van de her­ro­eping
Indien u dit con­tract her­ro­ept, zullen wij u onmid­del­lijk alle beta­lin­gen terug­be­ta­len die wij van u hebben ont­van­gen, inclu­sief de leve­rings­kos­ten (met uit­zon­de­ring van de extra kosten die voort­v­loeien uit uw keuze voor een ander type leve­ring dan de goed­ko­opste stan­daard­le­ve­ring die door ons wordt aan­ge­bo­den) en uiter­lijk binnen veer­tien dagen na de datum waarop wij een ken­nis­ge­ving van her­ro­eping van dit con­tract hebben ont­van­gen. Voor deze terug­be­ta­ling gebrui­ken wij dezelfde betaal­mid­de­len als die welke u in de oor­spron­ke­li­jke tran­sac­tie hebt gebruikt, tenzij uit­druk­ke­lijk anders met u is overeen­ge­ko­men; voor deze terug­be­ta­ling worden u in geen geval kosten in reke­ning gebracht. Het her­ro­epings­recht ver­valt in het geval van een overeen­komst tot ver­le­ning van diens­ten indien de onder­ne­mer de dienst vol­le­dig heeft ver­richt en niet met de uit­voe­ring van de dienst is begon­nen voor­dat de con­su­ment hier uit­druk­ke­lijk mee heeft inge­stemd en tege­li­jker­tijd heeft beves­tigd dat hij weet dat hij zijn her­ro­epings­recht ver­liest in geval van vol­le­dige uit­voe­ring van de overeen­komst door de onder­ne­mer.

Voor­beeld­for­mu­lier voor her­ro­eping
(Indien u het con­tract wenst te her­ro­epen, stuur ons dan een e-mail met de vol­gende infor­ma­tie en stuur het ons toe.)

Naar
7Mind GmbH
Lie­big­str. 4
44139 Dort­mund
E-mail: info@​7​mind.​de

Hier­bij trek/​trekken ik/​wij, (vol­le­dige naam), hier­bij het door mij/​ons ges­lo­ten con­tract voor de aan­koop van de vol­gende goede­ren (beschrij­ving goederen)/de leve­ring van de vol­gende diens­ten (beschrij­ving diens­ten) in. Besteld op (datum bestelling)/ontvangen op (datum ont­vangst).
Naam van de con­su­ment (en)
Adres van de con­su­ment (en)
Hand­te­ke­ning van de con­su­ment (en) (alleen voor com­mu­ni­ca­tie op papier)
afs­praak
(*) Doorha­len wat niet van toe­pas­sing is.

Rech­ten en plich­ten van de gebrui­ker

4.1
7Mind en de diens­ten die via deze web­site beschik­baar zijn, worden alleen voor per­so­on­lijk en niet-com­mer­cieel gebruik aan de gebrui­ker ter beschik­king gesteld. Een over­dracht van het gebrui­ker­sac­count aan derden is niet toe­ge­s­taan. De gebrui­ker mag alleen 7Mind gebrui­ken voor zijn eigen privé- of andere met 7Mind overeen­ge­ko­men doelein­den.

4.2
De app is een auteurs­rech­te­lijk beschermd soft­ware­pro­gramma. De gebrui­ker ont­vangt een een­vou­dig, niet-exclu­sief, niet-over­draag­baar en her­ro­ep­baar recht op per­so­on­lijk gebruik. De gebrui­ker heeft niet het recht de app te decom­pi­le­ren, te wijzi­gen of te bewer­ken buiten de wet­te­lijk voor­ge­sch­re­ven omvang. Het is de gebrui­ker voorts ver­bo­den de app en/​of de inhoud daar­van te ver­hu­ren of ander­s­zins over te dragen.

4.3
Boven­dien is het de gebrui­ker niet toe­ge­s­taan het vol­gende te doen,

4.3.1
gebruik te maken van betaalde diens­ten op meer­dere ter­mi­nals tege­lijk, tenzij dit gebruik uit­druk­ke­lijk is toe­ge­s­taan in het kader van de des­be­tref­fende aan­bo­ds­vorm;

4.3.2
Derden in staat stel­len toe­gang te kri­j­gen tot of gebruik te maken van de diens­ten, bij­vo­or­beeld een onbe­paalde groep per­so­nen door gebruik te maken van de diens­ten in open­bare ruim­ten (zoals bio­scopen, thea­ters, ten­toon­stel­lin­gen, show­rooms, hotels, bars, restau­rants of andere open­bare ruim­ten);

4.3.3
de ver­zon­den of gebruikte toe­gangs­ge­ge­vens voor authenti­ca­tie en iden­ti­fi­ca­tie toe­gan­ke­lijk te maken voor derden of door te geven aan derden;

4.3.4
het ont­wi­jken van toe­gangs­con­tro­le­sys­te­men tot betaalde diens­ten of het nemen van andere maat­re­ge­len voor onbe­vo­egd gebruik van diens­ten;

4.3.5
inhoud plaatsen of ver­sprei­den die onwet­tig, mis­lei­dend, kwaad­wil­lig, dis­cri­mi­ne­rend, por­no­gra­fisch, bedrei­gend, kwetsend, aans­toot­ge­vend, obs­ceen, las­ter­lijk, ethisch bele­di­gend, geweld ver­heer­li­jkend, inti­mi­de­rend, onge­past voor min­der­ja­ri­gen, racis­tisch, aanzet tot haat, xeno­fo­bie of ander­s­zins afschu­we­lijk is, of die ander­s­zins ver­wer­pe­lijk en/​of ver­ach­te­lijk is; en boven­dien moet geplaatste inhoud vrij zijn van virus­sen, wormen, Tro­ja­anse paar­den of andere schade­li­jke code die de func­tio­na­li­t­eit van de app in gevaar kunnen bren­gen of aan­tas­ten;

4.3.6
Auteurs­recht­ver­mel­din­gen en/​of mede­de­lin­gen met bet­rek­king tot han­dels­mer­ken of andere eigen­doms­rech­ten van 7Mind, aan­ges­lo­ten bed­rij­ven of derden te ver­wi­j­de­ren of te ver­hul­len;

4.3.7
de rech­ten of ver­plicht­in­gen uit hoofde van deze AV aan derden over­dra­gen of over­dra­gen.

4.4
Het gebruik van 7Mind kan voor­be­hou­den zijn aan per­so­nen die vol­doen aan bepaalde eisen (bv. meer­der­ja­rig­heid). De gebrui­ker is ervoor ver­ant­wo­or­de­lijk dat de diens­ten uits­lui­tend beschik­baar zijn voor per­so­nen die aan deze eisen vol­doen. De gebrui­ker ver­bindt zich er met name toe de toe­pas­se­li­jke bepa­lin­gen inzake de bescher­ming van min­der­ja­ri­gen tegen voor min­der­ja­ri­gen schade­li­jke inhoud na te leven.

4.5
Bij het gebruik van de App en haar diens­ten moet de gebrui­ker reke­ning houden met con­trac­tu­ele overeen­koms­ten met derden, in het bijzon­der met de App Store ope­ra­tor of zijn inter­net­pro­vi­der.

Pri­va­cy­be­leid

Details over de bescher­ming en het gebruik van de gege­vens die de gebrui­ker door 7Mind ver­st­rekt, vindt u in ons pri­va­cy­be­leid. Het pri­va­cy­be­leid vormt een inte­graal onder­deel van deze alge­mene voor­waar­den.

Ver­plicht­in­gen

6.1
7Mind wijst de gebrui­ker erop dat alle oefe­nin­gen die in het kader van de diens­ten van 7Mind worden aan­ge­bo­den, ont­wor­pen zijn voor gebrui­kers die licha­me­lijk en gee­ste­lijk fit zijn en gemid­deld in staat zijn om te gaan met fysieke en men­tale stress en dat de gebrui­ker op eigen ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid alle oefe­nin­gen uit­vo­ert. 7Mind is enkel aan­s­pra­ke­lijk voor schade die de gebrui­ker lijdt door grof nala­tig of opzet­te­lijk han­de­len van 7Mind of een hulp­per­soon van 7Mind. Deze aan­s­pra­ke­li­jk­heids­be­per­king is niet van toe­pas­sing op schade ver­o­or­zaakt door het letsel van het leven, lich­aam en / of gezond­heid van de gebrui­ker of met bet­rek­king tot de plichts­ver­zui­men waar­van de uit­voe­ring een goed gebruik van de diens­ten mogel­ijk maakt en op wiens nale­ving de gebrui­ker regel­ma­tig kan ver­trou­wen (zoge­n­aamde hoof­dver­plicht­in­gen); in deze geval­len is de aan­s­pra­ke­li­jk­heid echter — voor zover mogel­ijk — beperkt tot voor­zi­en­bare en typi­sche schade.

6.2
De Gebrui­ker gaat ermee akko­ord 7Mind of haar plaats­vervan­gende agen­ten te vri­j­wa­ren tegen alle claims van derden in ver­band met het overt­re­den door de Gebrui­ker van zijn ver­plicht­in­gen onder deze Voor­waar­den en / of de toe­pas­se­li­jke wet­ge­ving en alle rede­li­jke kosten, inclu­sief die voor de juri­di­sche ver­de­di­ging, voor zover de gebrui­ker ver­ant­wo­or­de­lijk is voor de schen­din­gen.

Con­tract­duur, beëin­di­ging, terug­be­ta­ling

7.1
Voor zover het onder­werp van de gebruiksovereen­komst bet­rek­king heeft op gratis diens­ten, kan het gebruiks­con­tract zowel door de gebrui­ker als 7Mind met een ter­mijn van 14 dagen worden opge­zegd per e-mail naar het e-mail­adres info@​7​mind.​de of het door de gebrui­ker tij­dens de regis­tra­tie opge­ge­ven e-mail­adres.

7.2
7Mind biedt diens­ten tegen beta­ling aan met ver­schil­lende loop­ti­j­den. Tenzij anders ver­meld in de respec­tie­ve­li­jke aan­bo­ds­vorm, zal het gebruiks­con­tract voor de betref­fende betaalde dienst in eerste instan­tie lopen voor de gere­ser­veerde mini­male gebruik­spe­ri­ode. Die­no­vereen­kom­s­tig wordt het gebruiks­con­tract ver­lengd met de duur van de geboekte mini­mum­pe­ri­ode, indien het niet meer dan 14 dagen voor het einde van de mini­male gebruiksperiode/​verlengingsperiode gean­nu­leerd wordt, met ingang van het einde van de betref­fende peri­ode door de gebrui­ker of met 7Minds. De gebrui­ker kan de diens­ten ook gebrui­ken na beëin­di­ging tot het einde van de betref­fende peri­ode. De beëin­di­ging van de betaalde dienst kan plaats­vin­den als de aan­koop plaats­vindt via een app store zoals besch­re­ven in de respec­tie­ve­li­jke app stores in het abon­ne­men­ten­be­heer, of via e-mail info@​7​mind.​de; gebruik in geval van annu­le­ring door 7Mind het e-mail­adres dat de gebrui­ker tij­dens de regis­tra­tie heeft opge­ge­ven. Het recht om het con­tract te ont­bin­den om gegronde rede­nen blijft onver­let.

7.3
Een belan­gri­jke reden voor de bui­ten­ge­wone beëin­di­ging van het gebruiks­con­tract wordt geacht te bes­taan, met name indien de voort­zet­ting van de con­trac­tu­ele rela­tie onre­de­lijk is tot het ver­stri­jken van de nor­male opzeg­ter­mijn, reke­ning hou­dend met alle omstan­dig­he­den van het indi­vi­du­ele geval en de belan­gen van de gebrui­ker. Belan­gri­jke rede­nen voor 7Mind zijn in het bijzon­der een schen­ding van het toe­pas­se­li­jke wet­ge­ving of essen­tiële con­trac­tu­ele ver­plicht­in­gen door de gebrui­ker. Een waar­schuwing vooraf is niet nodig.

7.4
In geval van beëin­di­ging van de gebruiksovereen­komst door 7Mind en beëin­di­ging door de gebrui­ker is terug­be­ta­ling van voo­ruit­betaalde kosten uit­ges­lo­ten, tenzij de gebrui­ker annu­leert om een belan­gri­jke reden waar­voor 7Mind ver­ant­wo­or­de­lijk is.

Ove­rige bepa­lin­gen

8.1
7Mind doet er alles aan om een pro­bleem­loze wer­king van de app te garande­ren en deze zo per­ma­nent mogel­ijk beschik­baar te houden, maar wijst erop dat vol­le­dige of vol­le­dige beschik­baar­heid tech­nisch niet haal­baar is en daarom geen enkele garan­tie biedt voor pro­bleem­loos gebruik of beschik­baar­heid. 7Mind kan in het bijzon­der de toe­gang geheel of gede­el­te­lijk, tij­de­lijk of per­ma­nent, zonder opgave van rede­nen beper­ken. Boven­dien is er geen aan­spraak op het behou­den van indi­vi­du­ele func­tio­na­li­t­ei­ten van de app zelf. 7Mind behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud, diens­ten en func­tio­na­li­t­eit die beschik­baar zijn in de App te wijzi­gen, ver­wi­j­de­ren en ter beschik­king te stel­len, of om de App hele­maal te beëin­di­gen; dit omvat de invoe­ring van een ver­go­eding voor alle of bepaalde diens­ten of hun gede­el­te­li­jke of totale opschor­ting.

8.2
7Mind heeft het recht om bepa­lin­gen van deze AV te wijzi­gen die niet leiden tot een signi­fi­cante trans­for­ma­tie van de con­tract­struc­tuur of om deze op elk moment en zonder opgave van rede­nen te wijzi­gen, tenzij deze wijzi­ging leidt tot een trans­for­ma­tie van de con­tract­struc­tuur als geheel. De essen­tiële bepa­lin­gen van de con­tract­struc­tuur omvat­ten met name voor­schrif­ten betref­fende het type en de omvang van de con­trac­tueel overeen­ge­ko­men diens­ten, de duur en de beëin­di­ging van het con­tract.
Verder heeft 7Mind het recht om deze alge­mene voor­waar­den aan te passen of aan te vullen, indien nodig, om moei­li­jk­he­den te eli­mi­ne­ren bij de uit­voe­ring van het con­tract met de gebrui­ker na het slui­ten van de overeen­komst als blijkt dat bepa­lin­gen onvol­le­dig zijn. Dit kan bij­vo­or­beeld het geval zijn als de juris­pru­den­tie een of meer bepa­lin­gen van deze Alge­mene Voor­waar­den ongel­dig maakt of als een wijzi­ging in de wet leidt tot de ondo­el­t­ref­fend­heid van een of meer bepa­lin­gen van deze AV. De gewi­jzigde voor­waar­den zullen ten minste zes weken voor hun inwer­kingtre­ding schrif­te­lijk of per e-mail naar de klant worden ver­zon­den. De wijzi­gin­gen worden als goed­ge­keurd beschouwd als de klant er niet schrif­te­lijk bezwaar tegen maakt. Het bezwaar moet binnen zes weken na ont­vangst van de ken­nis­ge­ving van de gewi­jzigde voor­waar­den zijn ont­van­gen. 7Mind wijst in het bijzon­der op de mogel­i­jk­heid van tegen­spraak en de bete­ke­nis van de peri­ode van zes weken in de ken­nis­ge­vings­brief met bet­rek­king tot de gewi­jzigde omstan­dig­he­den. Als de klant zijn recht op bezwaar uitoef­ent, wordt het wijzi­gings­ver­zoek van 7Mind geacht te zijn afge­we­zen. Het con­tract wordt ver­vol­gens voort­ge­zet zonder de voor­ge­stelde wijzi­gin­gen. Het recht van de con­tract­par­ti­jen om het con­tract te beëin­di­gen blijft onver­min­derd van kracht.

8.3
7Mind is gerech­tigd de uit een overeen­komst voort­v­loei­ende rech­ten en ver­plicht­in­gen aan een derde over te dragen. 7Mind zal de gebrui­ker schrif­te­lijk op de hoogte stel­len van de over­dracht; de gebrui­ker heeft recht op een bui­ten­ge­woon recht op opzeg­ging. De opzeg­ging dient uiter­lijk 14 dagen na ont­vangst van de ken­nis­ge­ving door de gebrui­ker door 7Mind schrif­te­lijk te zijn ont­van­gen.

8.4
7Mind kan bij­vo­or­beeld recla­me­me­dia gebrui­ken bij het star­ten van de app of diens­ten. Der­ge­li­jke reclame kan gericht zijn op basis van de door de gebrui­ker ver­st­rekte infor­ma­tie en zijn of haar gebruik van de diens­ten, voor zover wet­te­lijk toe­ge­s­taan.

8.5
Het gebruik van de App en deze Alge­mene Voor­waar­den zijn onder­wor­pen aan het Neder­lands recht. 

8.6
Indien indi­vi­du­ele bepa­lin­gen van deze Alge­mene Voor­waar­den ongel­dig of onuit­vo­er­baar zijn of worden, blijft de geldig­heid van de ove­rige bepa­lin­gen onver­min­derd van kracht. De ongel­dige of niet-afdwing­bare bepa­ling wordt vervan­gen door een geldige en afdwing­bare bepa­ling waar­van de gevol­gen het dichtst in de buurt komen van het eco­no­mi­sche doel dat de con­tract­par­ti­jen met de ongel­dige of niet-afdwing­bare bepa­ling nast­re­ven. De boven­s­ta­ande bepa­lin­gen zijn van overeen­kom­s­tige toe­pas­sing indien de bepa­lin­gen onvol­le­dig bli­jken.

Infor­ma­tie over online geschil­len­beslecht­ing:

Sinds 2016 biedt de Euro­pese Com­mis­sie een inter­net­plat­form voor de online bes­lecht­ing van geschil­len aan (zoge­no­emd „OS plat­form“). Het OS Plat­form is bedo­eld als aan­spreekpunt voor bui­ten­ge­rech­te­li­jke bes­lecht­ing van geschil­len over con­trac­tu­ele ver­plicht­in­gen die voort­v­loeien uit online aan­ko­op­con­trac­ten. Het OS plat­form is te vinden onder de vol­gende link: http://​ec​.europa​.eu/​c​o​n​s​u​m​e​r​s/odr